Javni oglas za zakup teretane

JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,

 Ibrahima Kapetanovića bb,

 76250 Gradačac

 

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (“Službene novine F BiH”, broj 17/14), člana 1. Rješenja o davanju saglasnosti JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac broj : 01-05-74/19 od  10.09.2019. godine  i člana 51.Statuta JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac , direktor JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, dana 09.11.2019. godine, objavljuje

                                  

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za davanje u zakup poslovnih prostorija

u zgradi stadiona „Banja Ilidža“  putem licitacije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je davanje u zakup putem licitacije –  poslovne prostorije u zgradi stadiona „Banja Ilidža“   površine 286  m², s dodatnim funkcionalnim prostorijama svlačionice i sanitarni čvor,ukupne površine 322 m².

Početna cijena zakupnine iznosi  500,00 KM, bez uračunatog  PDV-a.

Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed i to najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovne prostorije se daju u zakup na period do 11.06.2021. godine, počev od dana zaključenja ugovora.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, osim fizičkih i pravnih lica koja prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac imaju neizmireno dugovanje, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti :

-rješenje o upisu u sudski registar-rješenje o registraciji,

-ovjerena kopija lične karte, za fizička lica,

-punomoć u formi notarski obrađene isprave, za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac (potvrda JP „Parkinzi“d.o.o. Gradačac),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od  50,00 KM kod komisije za provođenje postupka licitacije, a neposredno prije provođenja postupka.

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u zakupninu, a ukoliko odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat kapare.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u prostorijama JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, Ibrahima Kapetanovića bb, 76250 Gradačac, dana 25.11.2019. godine u 13.00 sati.

 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u zgradi stadiona „Banja Ilidža“, imenovana od strane direktora JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najviši, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup, a nakon pribavljene saglasnosti Gradskog vijeća.

Ugovor o zakupu će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, a troškove notarske obrade snosi zakupac.

Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u roku od 5 dana od pribavljene saglasnosti Gradskog vijeća, smatrati će se da je odustao od ponude, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem. 

 

V OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,tel:035-816-136 svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

                                                                                                                                                Direktor

                                                                                                                             __________________________

                                                                                                                                  Nihad Okanović dipl.ecc.