JAVNI OGLAS za davanje u podzakup poslovnih prostorija u objektu Gradske sportske dvorane putem licitacije

JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,

Ibrahima Kapetanovića bb,

76250 Gradačac

 

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Rješenja o davanju saglasnosti JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac broj : 01-04-191/21 od  27.05.2021. godine  i člana 51.Statuta JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, direktor JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, dana 17.08.2021. godine, objavljuje

                                  

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za davanje u podzakup poslovnih prostorija

u objektu Gradske sportske dvorane  putem licitacije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Predmet javnog oglasa je davanje u podzakup putem licitacije –  poslovnih prostorija u objektu Gradske sportske dvorane kako slijedi :

 

1.Poslovni prostor restoran,kuhinja restorana,magacin restorana kuhinja-prizemlje i magacin restorana

   Aleja 113,20 r.+20,41+331,50 lj.b.dio+21,29+7,51+11,28 m2

   ( broj na skici 1,3,20,51,52,53,)                                                       poč.cijena                    850,00 KM

2.Poslovni prostor-bingo 243,90 m2 ( broj 40 dio) kuglana,djelimično neuređen,dva termina :

-termin 1.   prostor 2                                                                         poč.cijena                   180,00 KM

-termin 2.   prostor 2                                                                           poč.cijena                   180,00 KM

3.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 6         16 m2)                  poč.cijena                    350,00 KM

4.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 8      9,24 m2)                  poč.cijena                    250,00 KM

5.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 9    10,86 m2)                  poč.cijena                           280,00 KM

6.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 10   13,69 m2)                 poč.cijena                           280,00 KM

7.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 15     9,10 m2)                 poč.cijena                    250,00 KM

8.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 16   21,16 m2)                 poč.cijena                    300,00 KM

9.Poslovni prostor na galeriji kafe bar i ljetna bašta  (broj na skici11,12,13,21,22)                                                     

   (190,00 m2 kafe bar   bašta 114 m2)                                               poč.cijena                    900,00 KM

10.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 17/1   16 m2)                 poč.cijena                    350,00 KM

11.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 17/2   14  m2)                poč.cijena                    300,00 KM

12.Poslovni prostor na galeriji (broj na skici 18      12,66 m2)            poč.cijena                    300,00 KM

13.Poslovni prostor u prizemlju (broj na skici 42,43,48 i 49) ;

     (15,96+15,96+40,54+259,56 dio, djelimično neuređen)               poč.cijena                    450,00 KM

14.Poslovni prostor u prizemlju (na skici broj 50,56,57  204,11 m2) diskoteka    

poč.cijena                      650,00 KM      

 

U cijenu poslovnih prostora pod rednim brojevima: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, uključeno grijanje,korištenje sanitarnog čvora.

Posebno se obračunava potrošnja vode za prostore pod rednim brojem 1,9 i 14 a grijanje za poslovne prostore pod rednim brojem : 1 i 9. Posebno se obračunava potrošnja električne energije za poslovne prostore pod rednim brojem : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

Početna cijena zakupnine je iskazana bez uračunatog  PDV-a.

Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed i to najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovne prostorije se daju u podzakup na period do 26.02.2026. godine, počev od dana zaključenja ugovora.

 

 

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, osim fizičkih i pravnih lica koja prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac imaju neizmireno dospjelo dugovanje, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni u  predviđenom roku navedenom  u Javnom oglasu podnijeti :

-prijavu na javni oglas sa rednim brojem poslovnog prostora za koji se licitira.

-rješenje o upisu u sudski registar-rješenje o registraciji,

-kopija lične karte, za fizička lica,

-punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac (potvrda JP „Parkinzi“d.o.o. Gradačac),

-Potvrdu o uplaćenom pologu u iznosu od  vrijednosti početne cijene za licitirani prostor,uplatu izvršiti na račun JP Parkinzi doo Gradačac na broj :1404051110000175 sa naznakom „polog za licitaciju“ i navesti broj poslovnog prostora za koji se licitira.

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos pologa će biti uračunat u zakupninu, a ukoliko odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat istog.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Preduzeća.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u prostorijama JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,H.K.Gradaščevića bb, 76250 Gradačac, dana  06.09.2021. godine u 10.00 sati.

 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u podzakup poslovnih prostorija u objektu Gradske sportske dvorane, imenovana od strane direktora JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.Ukoliko ne uspije prva licitacija,licitacija će se ponoviti za licitirani prostor. U slučaju ponovne (druge)  bezuspješne licitacije tj.ako se pojavi samo jedan ponuđač Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u podzakup  neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najviši, zaključiti će se ugovor o dodjeli u podzakup.

Ugovor o podzakupu će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, a troškove notarske obrade u cjelosti snosi podzakupac.

Ako najpovoljniji ponuđač ne iskaže namjeru o zaključenju ugovora u roku od 5 dana od završetka licitacije, smatrati će se da je odustao od ponude. 

 

V OSTALO

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresu JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,H.K.Gradaščevića bb, 76250 Gradačac, sa naznakom „Za licitaciju poslovnih prostora pod rednim brojem (navesti redni broj pod kojim se nalazi poslovni prostor)“ dostaviti u zatvorenoj koverti a najkasnije do zatvaranja javnog oglasa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,tel : 035-816-136 svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati.

Skicu rasporeda poslovnih prostora zainteresovani mogu dobiti na e-mail adresu po zahtjevu ili lično preuzeti u prostorijama preduzeća.                                                                                                                 

      v.d. direktora

                                                                                                        ____________________

                                                                                                               Bešić Mirnes