J A V N I K O N K U R S Za izbor i imenovanje direktora JP „Parkinzi“ doo Gradačac

JP Parkinzi doo

Nadzorni odbor

Broj:70/22

Gradačac ,dana 07.02.2022.godine

 

Na osnovu člana 257.Zakona o privrednim društvima(„Sl.novine FBiH“ broj 81/15,75/21), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 8/05,81/08, 22/09  i 109/12) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 34/03 i 65/13), člana 41 i 54. Statuta JP „Parkinzi“ doo Gradačac , te Odluke Nadzornog odbora broj :69/22od 07.02.2022. godine, Nadzorni odbor raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora JP „Parkinzi“ doo Gradačac

Izbor i imenovanje direktora JP „Parkinzi“ doo Gradačac na mandatni period od četiri godine.

Direktor, odnosno uprava Društvaima slijedeće nadležnosti:

 

a)      organizuje i vodi poslove Društva,

b)      pripremaprijedloge i izvještaje za Nadzorni odbori Skupštinu iizvršava njihovezaključke i odluke,

c)      Nadzornomodborudajepismene izvještaje o važnimpitanjimaizposlovanjaDruštva i po zahtjevu Nadzornogodbora prisustvuje njegovim sjednicama,alibezpravaglasa,

 

d)     predlaže Nadzornom odboru programrada, planrazvoja i godišnji plan poslovanja iodgovoran je zanjihovo izvršavanje,

e)      zastupa Društvoprematrećimlicima,

f)       stara sei odgovarazazakonitost rada Društva,

g)      donosi opšta akta Društvakoja nisu u nadležnosti Skupštine iNadzornogodbora,

h)      prima zaposlenike u radni odnos, otpušta zaposlenike, imenuje rukovodećezaposlenike ivrši rasporedzaposlenika naradna mjesta,

i)        imenujepredstavnike Društva u organe i tijeladrugihpravnih lica,

j)        odlučujeo upotrebi i raspodjeli sredstava, sredstavaza reklamu, propagandu ireprezentaciju,

k)      odlučujeo visini plaća za zaposlenike,

1)      odlučujeo službenim putovanjima u zemlji i inozemstvu za zaposlenikeDruštva,kaoi licakoja obavljaju posao za Društvo,

m)    odlučujeo pravima zaposlenikaidrugimzahtjevima izradnogodnosa,

n)      provodistatut i etički kodeks

 • o)      izrađuje i nadgleda realizaciju planovaposlovanja

p)      izrađujeprovedbene propise za postupaknabavki i provedbuvažećih zakonaipropisao postupku nabavki,

q)      implementiraetički kodeks uDruštvu,

r)       obezbjeđuje postupanje svih odgovornih licau skladu sa etičkimkodeksomtako štoće seprotiv licakojakrše kodeksprovesti disciplinski postupak,

s)       pripremaprijedloge oraspodjeli profita

t)       odlučujei o drugim pitanjima utvrđenimzakonom,drugimpropisima, odlukamaskupštineinadzornogodborai drugimpitanjima koji po svojoj prirodi spadaju uoblast uprave Društva, akoja su neophodna zanesmetano odvijanjeorganizacije ivođenjaposlovanjapreduzeća.

DirektorDruštvadužan je trogodišnjiplanposlovanjadostaviti općinskoj službinadležnoj za poslovanjejavnihpreduzeća.

Jedino je uprava nadležna zaključivati ugovoreu imejavnogpreduzeća.

Uprava možeobavljanje dužnosti kojeseodnosena implementacijuetičkogkodeksai obezbjeđenjepostupanja svih odgovornih licauskladu sa etičkim kodeksom delegirati uzprethodnu pismenu saglasnostNadzornogodbora,aliostajeodgovrnaza realizaciju istih.

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uvjete :

 

A)        Opći uvjeti :

 

 • Da je državljanin BiH;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou BiH, uperiodu od 3 godine prije objave konkursa;
 • Da nije pravosnažnoosuđen zbogkrivičnogdjelai za privredniprijestupnespojiv sadužnošću direktoraodnosno izvršnogdirektora, pet godina od danapravosnažnostipresude,isključujući vrijeme izdržavanjakazne;
 • Kojem je pravosnažnompresudomsuda zabranjenoobavljanje dužnosti direktora,odnosno članauprave, ato vrijedi svedok trajezabrana;
 • Da nije starije od 65 godina nadan imenovanja;
 • Da se nebavidjelatnošćukonkuretnomdjelatnošćuDruštva;
 • Da ne vrši bilo kojufunkciju u političkimstrankama

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uvjete :

 

B)        Posebni uvjeti :

 

Za direktora društva može biti imenovano lice koje ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a)     Da ima završenu visoku stručnu spremu VII stepen (ili ekvivalenta po Bolonjskom procesu obrazovanja) ekonomske, tehničke, pravne ili društvene struke,

b)     Da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci,

c)      Organizatorske sposobnosti za vođenje i poslovanje preduzeća.

d)     Da prezentira u pisanoj formi Program rada i razvoja društva za mandatni period.

e)     Da nema privatni finansijski interes u preduzeću.

f)       Da je zdravstveno i radno sposoban.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

 • Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Reference ili preporuke,
 • Program rada za mandatni period
 • Izjave kandidata  iz tačke A/3,4,5,6,7,8, ovog Javnog konkursa, ovjerene kod                                nadležnog gradskog organa ili notara.

 

 

Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog Javnog konkursa Nadzorni odborobaviće intervju. U postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 

-          komunikativne i organizacijske sposobnosti,

-          minimum znanja o organizaciji i djelatnosti preduzeća,

-          sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova direktora,

-          sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

-          sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,

-          naklonjenost timskom radu,

-          rezultati rada tokom karijere.

 

Konkurs će se provesti transparentno nezavisnim i selektivnim postupkom i biti će izabran kandidat koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba preduzeća.

 

Izabrani kandidat će biti dužan nakon imenovanja na poziciju direktora preduzeća dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla za koji se kandiduje (ne starije od tri mjeseca).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs, moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od šest mjeseci a izjave ovjerene kod nadležnog gradskog organa ili notara.

Plaća u skladu sa odlukom  Nadzornog  odbora.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  dnevnim novinama ,na web stranici Preduzeća i lokalnim medijima.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JP „Parkinzi“ doo Gradačac

Ul.H.K.Gradaščevića bb

76250 Gradačac

Sa naznakom: „Prijava za konkurs za izbor direktora – otvara NO“.

 

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

___________________________________­­­­­­­­­­­­­

          Siniša Baković s.r.                   

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175