JAVNI OGLAS za davanje u zakup poslovnih prostorija u zgradi stadiona „Banja Ilidža“ putem licitacije

JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,

 Ibrahima Kapetanovića bb,

 76250 Gradačac

 

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), , člana 1. Rješenja o davanju saglasnosti JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac broj 08/2-27-1972/20 od 08.10.2020.godine kao i Rješanja broj: 01-05-74/19  od 10.09.2019.godine  člana 51.Statuta JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac , direktor JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, dana 24.08.2021. godine, objavljuje

                                  

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za davanje u zakup poslovnih prostorija

u zgradi stadiona „Banja Ilidža“  putem licitacije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je davanje u zakup putem licitacije:

  1. Poslovne prostorije u zgradi stadiona „Banja Ilidža“   površine 286  m²,(teretana) s dodatnim funkcionalnim prostorijama svlačionice i sanitarni čvor,ukupne površine 322 m².

Početna cijena zakupnine iznosi  644,00 KM, bez uračunatog  PDV-a.

 

  1. Poslovne prostorije u zgradi stadiona „Banja Ilidža“   površine 194  m²,(restoran) s dodatnim funkcionalnim prostorijama,kuhinja,hodnici,ostave i sanitarni čvorovi,ukupne površine 270 m².

Početna cijena zakupnine iznosi  540,00 KM, bez uračunatog  PDV-a.

 .

  1. Poslovne prostorije u zgradi stadiona „Banja Ilidža“   površine 78  m²,(caffe bar) nezavršena prostorija(roh-bau) zatvorena u stolariju,ukupne površine 78 m².

Početna cijena zakupnine iznosi  156,00 KM, bez uračunatog  PDV-a.

 

Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed i to najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovne prostorije se daju u zakup na period do 11.06.2026. godine, počev od dana zaključenja ugovora.

Zakuprimci snose sve troškove komunalnih i drugih usluga potrebnih za funkcionisanje zakupljenih poslovnih prostora.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, osim fizičkih i pravnih lica koja prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac imaju neizmireno dugovanje, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti :

-Prijavu na javni oglas sa rednim brojem poslovnog prostora za koji se licitira,

-Rješenje o upisu u sudski registar-rješenje o registraciji,

-Kopija lične karte, za fizička lica,

-Punomoć u formi notarski obrađene isprave, za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-Dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac (potvrda JP „Parkinzi“d.o.o. Gradačac),

-Potvrdu o uplaćenom pologu u iznosu od  vrijednosti početne cijene za licitirani prostor,uplatu izvršiti na račun JP Parkinzi doo Gradačac na broj :1404051110000175 sa naznakom „polog za licitaciju“ i navesti broj poslovnog prostora za koji se licitira.

 

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos pologa će biti uračunat u zakupninu, a ukoliko odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat kapare.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu kao na web stranici Preduzeća.

 

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u prostorijama JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, H.K.Gradaščevića bb, (dvorana Skenderija) 76250 Gradačac, dana 10.09.2021. godine u  10.00 sati.

 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u zgradi stadiona „Banja Ilidža“, imenovana od strane direktora JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na ponovljenoj licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najviši, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup.

Ugovor o zakupu će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, a troškove notarske obrade snosi zakupac.

Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u roku od 5 dana od održane licitacije, smatrati će se da je odustao od ponude. 

 

V OSTALO

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresu JP Parkinzi doo Gradačac H:K:Gradaščevića bb (dvorana Skenderija) Grradačac sa naznakom „Za licitaciju poslovnih prostora pod rednim brojem (navesti redni broj pod kojim se nalazi poslovni prostor) dostaviti do zatvaranja javnog oglasa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac,tel:035-816-136 svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

                                                                                                                                             v.d.direktor

                                                                                                                                    ____________________

                                                                                                                                          Mirnes Bešić